استام: طرفدار لیساندرو مارتینز هستم؛ مدافعان میانی امروزی به جای قد به سرعت عمل نیاز دارنداستام: طرفدار لیساندرو مارتینز هستم؛ مدافعان میانی امروزی به جای قد به سرعت عمل نیاز دارندطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.