اولین خرید تابستانی فرهاد مجیدی: شرط کردم برای آمدن قراردادم دوساله باشد


ایشی زاکی

چون فرزندانم به مدرسه می روند نمی توانستم برای مدت کوتاه به امارات بیایم. اکنون کارهای ثبت نام فرزندانم را در امارات انجام دادم و با قدرت برای تیم اتحاد کلبا بازی خواهم کرد.
چ پدر خانواده دوست و مسئولیت پذیری ایول دمش گرم👍👏
پدر من اصن نمیدونست کلاس چندممطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.