خداحافظی بازیکن پرسپولیس: اگر کسی قدرتان را ندانست، نابینا است!خداحافظی بازیکن پرسپولیس: اگر کسی قدرتان را ندانست، نابینا است!طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.