ریس جیمز: الکساندر آرنولد بازیکن بزرگی است؛ من هم اشتباهاتی دارمریس جیمز: الکساندر آرنولد بازیکن بزرگی است؛ من هم اشتباهاتی دارمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.