سعید صادقی: سخت است حق با تو باشد ولی زور بشنوی!سعید صادقی: سخت است حق با تو باشد ولی زور بشنوی!طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.