برهانی : تمام مجموعه پشت هم بودند و بسیار خوب عمل کردند / فیلمبرهانی : تمام مجموعه پشت هم بودند و بسیار خوب عمل کردند / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.