روی کین: هرگاه رشفورد را مشغول گرم کردن می‌بینم، درحال خندیدن استروی کین: هرگاه رشفورد را مشغول گرم کردن می‌بینم، درحال خندیدن استطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.