سیمونه اینزاگی: ابتدا می گفتند ما مدعی اصلی اسکودتو هستیم و بعد کاملا ما را خط زدندسیمونه اینزاگی: ابتدا می گفتند ما مدعی اصلی اسکودتو هستیم و بعد کاملا ما را خط زدندطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.